Nämnden mot diskriminering

 

    Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet med uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande

    enligt 4 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) och överklaganden enligt 4 kap. 4 § samma lag.

 

    För nämndens verksamhet gäller främst, utöver diskrimineringslagen, förordningen (2008:1328)

    med instruktion för Nämnden mot diskriminering och Arbetsordningen för nämnden.

 

    Ett ärende hos nämnden kan bara inledas av Diskrimineringsombudsmannen (DO),

    centrala arbetstagarorganisationer eller den som fått ett vitesföreläggande riktat mot sig av DO.

 

 

    Nämnden består av 13 ledamöter varav en är utsedd att vara ordförande.

    För varje ledamot finns en personlig ersättare.

    Hos nämnden finns också en sekreterare. Nämnden saknar fast kansliställe. 

 

   

    Kontakt med nämnden tas företrädesvis per brev, e-post eller telefon. Se nedan.

    Ledamöter och ersättare i nämnden finner du här.

 

    Information om behandling av personuppgifter och

    nämndens dataskyddsombud finner du här.