Arbetsordning
Logotyp för Nämnden mot diskriminering

 

 

Arbetsordning för Nämnden mot diskrimineringNämndens sammansättning och beslutsförhet


1 §


Grundläggande bestämmelser om nämndens sammansättning vid prövning av ärenden enligt 4 kap. 4 eller 5 § diskrimineringslagen (2008:567) finns i 21-23 §§ förordningen (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering.


Nämnden består av tretton ledamöter. Av 15 § myndighetsförordningen (2007:515) framgår att nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna (dvs. sex övriga ledamöter) är närvarande. Därutöver gäller följande.


Vid prövningen av ärenden enligt 4 kap. 4 eller 5 § diskrimineringslagen och ärenden som rör remisser är nämnden beslutför med


  • ordföranden,
  • ytterligare en ledamot som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen eller någon organisation som representerar en viss diskrimineringsgrund,
  • två ledamöter för vardera av arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan; vid prövning deltar för partssidorna företrädare för den sektor av arbetsmarknaden som tvisten huvudsakligen rör,
  • ledamot som företräder en organisation som representerar i ärendet aktuell diskrimineringsgrund.


Vid prövningen av ett ärende om vitesföreläggande mot en utbildningsanordnare eller en remiss som särskilt rör utbildningsområdet ska därutöver en ledamot som har särskild kunskap om utbildningsområdet delta.


Kallelse till sammanträde m.m.


2 §


Kallelse till sammanträde ställs till de ordinarie ledamöterna med kännedomskopia till ersättarna. Det ankommer på den ordinarie ledamoten att vid förhinder sätta ersättaren i sitt ställe. Om även ersättaren har förhinder ankommer det på den ordinarie ledamoten att i god tid underrätta kansliet om detta.


Om i något fall såväl den ordinarie ledamoten som ersättaren kallas till sammanträdet, ska detta särskilt framgå av kallelsen.


Ersättning betalas till ersättare bara när han eller hon är närvarande vid sammanträde i den ordinarie ledamotens ställe eller efter särskild kallelse enligt 2 § andra stycket.


Förberedande åtgärder m.m.


3 §


Ordföranden får ensam på nämndens vägnar begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden, hålla muntlig förberedelse, meddela beslut om avskrivning av ett ärende efter återkallelse och om avvisning av ett ärende om det är uppenbart att det inte ska tas upp av nämnden.


Ordföranden kan till sekreteraren överlåta att på nämndens vägnar begära in förklaringar, upplysningar och yttranden.

Ärenden som avgörs enligt första stycket behöver inte föredras.


Administrativa ärenden


4 §


Administrativa ärenden avgörs av ordföranden ensam.


Diarieföring


5 §


Inkommande ärenden diarieförs i två serier med beteckningarna


Ä = ärenden enligt 4 kap. 4 eller 5 § diskrimineringslagen (2008:567) och ärenden som rör remisser.

Ad = administrativa ärenden


Inom varje serie numreras ärendena kalenderårsvis i kronologisk ordning.


___________

 


Senast uppdaterad 2019-11-22.

Nämnden mot diskriminering

Box 2066  103 12 Stockholm

Tel: 08-56166659

E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se

© 2018 Nämnden mot diskriminering

Logotype för Nämnden mot diskriminering