Nämnden mot diskriminering

Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet med uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande

enligt 4 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) och överklaganden enligt 4 kap. 4 § samma lag.

För nämndens verksamhet gäller främst, utöver diskrimineringslagen, förordningen (2008:1328)

med instruktion för Nämnden mot diskriminering och Arbetsordningen för nämnden.

Ett ärende hos nämnden kan bara inledas av Diskrimineringsombudsmannen (DO)

centrala arbetsorganisationer eller den som fått ett vitesföreläggande riktat mot sig av DO.

 

 

Nämnden består av 13 ledamöter. En av ledamöterna är ordförande.

För varje ledamot finns en personlig ersättare. Hos nämnden finns en sekreterare.

Nämnden saknar fast kansliställe. 

Kontakt med nämnden tas företrädesvis per brev, e-post eller telefon. Kontakta oss.

 

Ledamöter och ersättare i nämnden finner du här.